(for english please scroll down)

Taletrening med Alisa Mamonova

Hvordan å bli en bedre taler

 

Taletrening - JCI OsloOppmøte:

Det var klokken 17:30 og medlemmer begynte å komme til møte, og kurs om taletrening. Månedsmøtet startet med mingling og folk forsynte seg med snacks som sjokolade, nøtter og bananer. Folk pratet hyggelig og det var sosialt. I JCI Oslo sette vi mingling høyt på dagsorden. Det setter det sosiale i fokus på en effektiv måte.

Taletrening:

Treningen ble avholdt av Alisa Mamonova, som er del av JCI sitt Alumni og har tidligere vært medlem i JCI Innovation og JCI London. Alisa vant JCI Norways mesterskapet i tale på nasjonalkongressen i 2013.

En gjeng av rundt 10 stykker møte opp for å få tips og triks rundt det å holde en tale, og ikke minst å ha taletrening selv. Alisa startet med å vise oss oppvarmingsøvelser, hvor vi leer litt på skuldrer og nakke for å forberede oss til å tale.

Så diskuterte vi får forventinger til dagens taletrening. Mange rakk opp hånden og sa hva de hadde lyst å lære om, noe hadde lyst til å bli bedre på taler, noen ville lære om å bli mindre nervøs før man holder en tale, enkelte hadde lyst på en quick fix og noen hadde lyst på å lære mer om forskjellige teknikker. Så tok vi en danse øvelser i gruppen som skulle forberede oss psykisk, så vi ikke blir nervøse når vi holder talen vår.

Alisa fortsatte med en presentasjon om teknikker og hvordan bli godt på dem. Så fulgte en øvelse til hvor vi skulle si, le og rope noen bestemte setninger. Mange måtte gå ut av komfort sonen for dette, men alle hadde det gøy. Alt dette er øvelser for å bli mer komfortabel å mindre nervøs før en tale. Under taletrening viste Alisa oss også mange gode eksempler av flinke talere på video.

Den siste utfordringen…

Siste store øvelsen var å holde en kort tale selv. Vi fikk en papirlapp med et tema som vi skulle holde tale om, og 5 minutt til å forbedrede talen som skulle være i 1 minutt. Så holdt alle talen sin, og fikk tilbakemelding fra Alisa og deltakerne. Noen hadde temaer som «Money rules the world» eller «Children learn from what they see». Hvis vi hadde lyst kunne vi bli filmet, mens vi holdt talen. Alle fikk beskjed om at de holdt bra taler.

På slutten av månedsmøte fortalte Gunnar Bostrøm, JCI Oslo President 2017, om det som har skjedd siden forrige månedsmøtet i JCI Oslo.

Taletrening - JCI OsloOppsummering:

Vi hadde det morsomt med kreative øvelser i tale og taletrening. Vi gikk ut av komfort sonen og utviklet oss til å bli bedre talere. Dette var et veldig gøy og bra månedsmøte. Som alltid leverer JCI Oslo kvalitet i månedsmøtene sine.

Skrevet av Hemen Ghaderi

(edited)

 

 

 


Public Speaking Training with Alisa Mamonova

How to become better at public speaking

Start:

It was 5:30 p.m. and members started to arrive. The monthly meeting i JCI Oslo started with mingling and people helped themselves to snacks such as chocolate, nuts and bananas. People chatted pleasantly and it was social. In JCI Oslo we put mingling high on the agenda. It puts the social aspect of the meetings in focus in an effective manner.

Public speaking training:

The training was held by Alisa Mamonova, who is part of JCI’s Alumni and has been a member of JCI Innovation and JCI London. Alisa won JCI Norway’s national championship in public speaking at JCI Norways National Convention in 2013.

A group of around 10 motivated people met up to learn about tips and tricks on how to make a speech, not to mention training in holding a speech yourself. Alisa started to show us warm-up exercises, where we relax our shoulders and neck to prepare to speak.

After that we discussed our expectations for today’s public speaking training. Many raised their hand and said what they wanted to learn about, some wanted to get better at speaking, some wanted to learn to be less nervous before giving a speech, some wanted a quick fix and some wanted to learn more about different techniques. We continued with a dance exercises in the group, which help us to prepare ourselves mentally, so we don’t get nervous when we hold our speech.

Alisa continued with a presentation on techniques and how to be good at them. This was followed by an exercise in which we should say, laugh and shout some specific phrases. Therefore, in this exercises, many had to go out of their comfort zone for this, but everybody had fun. All these are exercises to be more comfortable and less nervous before a speech. During the public speaking training Alisa showed us many good examples of good speeches on video as well.

The final task…

The last major exercise was to give a short speech yourself. We got a piece of paper with a topic that we should hold a speech on, and had five minutes to prepare a speech of one minute. Everybody held their speech and got feedback from Alisa and the participants. Some had themes like “Money rules the world” or “Children learn from what they see”. In addition we could be filmed if we wanted to, while we gave the talk. All were told that everybody held good a speech.

Finally, at the end of the monthly meeting, Gunnar Bostrøm, JCI Oslo President in 2017, told us about what has happened since the last meeting in JCI Oslo.

Summary:

We had fun with creative exercises in this public speaking training. We went out of our comfort zones and developed to become better speakers. This was a lot of fun and a good monthly meeting. As always JCI Oslo delivers good quality in their monthly meetings.

Written by Hemen Ghaderi

(edited)

 

Please follow and like us:
Taletrening med Alisa Mamonova